Projektni zadatak bio je ostvariti maksimalnu tlocrtnu površinu za četiri stambene jedinice unutar zadanih urbanističkih parametara (visina, udaljenost od granice i postotak izgrađenosti/iskorištenosti – kig, kis).

Kosina terena iskorištena je za izbjegavanje unutarnjeg stubišta, te  su direktnim ulazom sa terena ili preko vanjskog stubišta ostvareni stanovi s minimalnim tlocrtnim gubitcima za vertikalnu komunikaciju.

Svaka stambena jedinica ima jasno naznačena parkirališna mjesta i pripadajući vanjski teren na tlu ili krovu.

Početak projekta:  4. mj. 2017.
Građevinska dozvola:  3. mj. 2018.
Početak radova: 3. mj. 2018.
Cijena radova: –
Bruto površina: 390 m2
Završetak radova: predviđeno za 4. mj. 2020.